این محصول دارای درصد پروتیین بالایی بوده و از نظر بهداشتی در سطح عالی ای قرار دارد .