این پودر از نظر میزان پروتیین بسیار غنی میباشد و میتوان از این محصول به اشکال مختلف استقاده کرد.